پنل ثبت شکایات مسافران

دستورالعمل رسیدگی به شکایات

  • انجمن به منظور ترویج حسن همکاری میان اعضاء صنف توصیه می نماید پیش از ثبت شکایت، طرفین در جهت هر گونه تفاهم و رفع مشکل اهتمام کافی و اقدام لازم بعمل آورند تا حتی المکان منجر به ارائه شکایت نباشند.
  • تنظیم فرم شکایت و توضیح موارد و اشکالات

تبصره الف: ثبت شکایت صرفاً توسط شخص مراجعه کننده به دفتر خدمات مسافرتی امکان پذیر بوده و چنانچه شخصیت حقوقی باشد با ارائه معرفی نامه در سربرگ ممهور به مهر دفتریا شرکت شاکی و امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاءصاحب امضاء هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره) صورت می گیرد.

تبصره ب: ضمیمه نمودن تصویر قرارداد، رسید و هرگونه مدرک در ارتباط با شکایت

تبصره ج: تحویل مدارک یاد شده به دفتر انجمن و ثبت دفتری

تبصره د: واریز مبلغ 600.000 ریال بابت هزینه رسیدگی به شکایات تا مبلغ 10.000.000 ریال و از مبلغ  10.000.000 ریال الی 50.000.000 واریز مبلغ 1.200.000 ریال و بالای 50.000.000 ریال مبلغ 1.800.000 ریال به حساب سیبا شماره 0107411759001  یا شماره کارت 6037991899550192 بنام انجمن دفاتر صنفی شرکتهای خدمات مسافرتی و جهانگردی استان اصفهان جهت همکاری با انجمن صنفی

توضیحات:

  • با توجه به کثرت شکایات ، زمان رسیدگی به نوبت خواهد بود و پس از بررسی، توسط تلفن و فکس به اطلاع شاکی و متشاکی خواهد رسید.
  • تصمیمات اتخاذ شده کمیسیون مربوطه کتبا صادر و به شاکی ، متشاکی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت اجرای تصمیمات اتخاذ شده ارسال خواهد شد.

تبصره : در صورت وجود ابهام، بنا به تشخیص کارشناسان هیئت رسیدگی جلسه بررسی شکایت حضوری خواهد بود و عدم حضور شاکی در موعد مقرر به منزله انصراف از پیگیری شکایت تلقی و پرونده مختومه خواهد گردید

  • کمیسیون صرفا ابعاد فنی عملکرد دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی را طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد و رسیدگی به موارد دیگر شکایات که دارای جوانب غیرفنی و احیاناً حقوقی و جزایی باشد از حیطه وظایف و صلاحیت کمیسیون خارج می باشد.
  • جهت جلوگیری از موازی کاری، از تحویل شکایاتی که در مجامع و یا سازمانها و ادارات و قوه قضائیه مطرح گردیده است به انجمن خودداری فرمایید. بدیهی است در صورت اطلاع انجمن از طرح همزمان شکایت در مراجع دیگر از رسیدگی به شکایت خودداری و مسئولیتی به عهده انجمن نخواهد بود و شاکی حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب خواهد نمود.
  • رعایت و توجه به موارد فوق الزامی بوده و در صورت اثبات خلاف آن مسئولیت و تبعات سوء ناشی از آن متوجه شاکی خواهد بود.

ثبت شکایات

1 اطلاعات شاکی
2 اطلاعات متشاکی
3 متن شکایت
4 پایان