اعضا هیئت مدیره و بازرسان

کورش ترابی نیا

 

عضو هئیت مدیره و خزانه دار

مصطفی ترابی

 

عضو هئیت مدیره

محمدرضا فرنیا

 

عضو هئیت مدیره و دبیر

حسین نصری

 

نایب رئیس هئیت مدیره

سید محسن روناسی

 

رئیس هئیت مدیره

حسین هاشمی نژاد اردستانی

 

بازرس

اسماعیل حیدری

 

بازرس

سید یحیی ابطحی

 

عضو هئیت مدیره

سیدنورالدین بحرینی

 

عضو هئیت مدیره