اعضا هیئت مدیره و بازرسان

کورش ترابی نیا

 

عضو هئیت مدیره

اسماعیل حیدری

 

عضو هئیت مدیره

حسین هاشمی نژاد

 

عضو هئیت مدیره و دبیر

سید یحیی ابطحی

 

نایب رئیس هئیت مدیره

حسین نصری

 

رئیس هئیت مدیره

محمدعلی نعمت الهی

 

بازرس

اسکندر قائدی

 

بازرس

مریم امیری

 

عضو هئیت مدیره

محمدمهدی صمدیه لباف

 

عضوهئیت مدیره وخزانه دار