اعضا هیئت مدیره و بازرسان

کورش ترابی نیا

 

عضو هئیت مدیره

مریم امیری

 

عضو هئیت مدیره

حسین هاشمی نژاد

 

عضو هئیت مدیره و دبیر

سید یحیی ابطحی

 

نایب رئیس هئیت مدیره

حسین نصری

 

رئیس هئیت مدیره

محمدعلی نعمت الهی

 

بازرس

اسکندر قائدی

 

بازرس

محمدمهدی صمدیه لباف

 

عضو هئیت مدیره و خزانه دار

اسماعیل حیدری

 

عضو هئیت مدیره