اعضا هیئت مدیره و بازرسان

کورش ترابی نیا

 

عضو هئیت مدیره و خزانه دار

مصطفی ترابی

 

عضو هئیت مدیره

محمدرضا فرنیا

 

عضو هئیت مدیره و دبیر

حسین نصری

 

نایب رئیس هئیت مدیره

سید محسن روناسی

 

رئیس هئیت مدیره

مرجان شیربان

 

بازرس

اسماعیل حیدری

 

بازرس

سید یحیی ابطحی

 

عضو هئیت مدیره

سیدنورالدین بحرینی

 

عضو هئیت مدیره