درباره انجمن

فصل اول

ماده ۱: هدف

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های انجمن صنفی و کانونهای مرتبط و به   منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشند؛ این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

ماده ۲: نام، حوزه ی فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی

نام: انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان اصفهان که در این اساسنامه به اختصار انجمن “انجمن صنفی” نامیده می شود.

حوزه ی فعالیت: حوزه ی جغرافیایی استان اصفهان می باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است: اصفهان، خیابان مشتاق اول، خیابان ابوالحسن اصفهانی، نبش کوچه شماره ۲۲ (شهید زلالی)، مجتمع امین، طبقه سوم، واحد ۵

تلفن: ۳۲۶۵۶۴۷۰         فاکس: ۳۲۶۵۶۴۶۷

تبصره- هیئت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را  در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء – از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد – به طور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده ۳: وظایف اساسی و عام انجمن صنفی

   1. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
   2. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
   3. برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزشی، توسعه و گسترش فعالیتها.
   4. کوشش در ارتقای بهره وری منابه و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
   5. سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسیف شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
   6. کوشش برای هماهنگی در امور آموزشی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
   7. انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
   8. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.
   9. همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر.
   10. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجعه و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
   11. خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
   12. پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
   13. همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده ی انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
   14. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه هاف سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
   15. ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
   16. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانها کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

ماده ۴: وظایف اختصاصی انجمن صنفی

 1. هدایت، حمایت، نظارت، حسن انجام وظیفه و ملزم نمودن همه اعضای انجمن به رعایت قوانین و مقررات به منظور حفظ حیثیت شغلی اعضاء
 2. همکاری و رایزنی با سازمانهای دولتی و غیردولتی و امور مرتبط با خدمات هوایی، جهانگردی و زیارتی
 3. به کار گیری تمهیدات لازم برای حضور و عضویت در مجامع بین المللی و نمایشگاههای مرتبط و همچنین برگزاری آنها
 4. فراهم نمودن امکانات و تاسیس مراکز آموزشی به منظور ارتقاء سطح دانش کارکنان صنف و به روز نگه داشتن اطلاعات شغلی آنان
 5. تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به امور صنفی و تاسیس کتابخانه و انتشار خبرنامه و نشریه

فصل دوم (شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مال انجمن صنف)

ماده ۵: شرایط عضویت

کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن صنفی در آیند:

 1. تابعیت ایران
 2. شاغل در حرفه یا صنعت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل مجوز معتبر از یکی از مراجع معتبر شامل سازمانهای هواپیمایی کشوری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یا حج و زیارت
 3. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی
 4. پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب

تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳- در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده ۶: موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی

 1. عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی)
 2. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن (با تشخیص هیئت مدیره انجمن صنفی)
 3. از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه
 4. آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور
 5. تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوطه بیش از شش ماه

تبصره – در موارد بندهای ۱ و ۲ و عضویت شخص مورد نر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۷: منابع مالی انجمن صنفی

الف – ورودیه برای هر عضو جدید مبلغ ۲,۵۰۰.۰۰۰ ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.

ب – حق عضویت به میزان ۱,۵۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۹۱ و در سالهای بعد مطابق نظر مجمع عمومی تغیین می گردد که این مبلغ بایستی نهایتاً تا پایان شهریور هر سال پرداخت گردد.

ج – کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده

تبصره ۱- قبول و دیافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون و رفاه اجتماعی

تبصره ۲- انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی باشد.

ماده ۸: کلیه اعضاء باید حق عضویت خود را با توجه به ماده ۷، مرتباً به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند.

تبصره ۱- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره ۲- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود، قابل استرداد نیست.

تبصره ۳- هیئت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۹: چنانچه هر یک از اعضاء در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود. چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیئت مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعویق در می آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیئت مدیره خواهد بود.

فصل سوم (ارکان انجمن صنفی)

ماده ۱۰: ارکان انجمن صنفی عبارت است از:

 1. مجمع عمومی
 2. هیئت مدیره
 3. بازرس یا بازرسان

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن:

ماده ۱۱: مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است؛ از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضاء حقوقی، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱- برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیئت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله ی روزنامه کثیر الانتشار محلی مورد تایید مجمع عمومی عادی که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه به طور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومیف باید ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره ۲- دعوت مجامع عمومی به تصویب هیئت مدیره خواهد و در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان، حداقل یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۳- دعوت کنندگان مجامع عمومی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز پیش از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

تبصره ۴- اخذ رأی در جلسات مجمع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید؛ به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۵- هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند فقط وکالت یکی دیگر از اعضاء را برعهده گیرد.

ماده ۱۲: مجمع عمومی عاد هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضاء برگزار خواهد شد.

تبصره ۱- تصمیمات مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان با یک سوم اعضاء به طور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آراء حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

 1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی.
 2. استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی.
 3. ارائه رهنمود و تصویب سیستمهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
 4. تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.
 5. بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیئت مدیره تایید نشده باشد.
 6. رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند. (موضوع ماده ۶ اساسنامه)
 7. تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء.
 8. ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط.
 9. انتخاب و عزل انفرادی دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
 10. اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و با خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده ۱۴: مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست کم نصف، بعلاوه یک اعضاء تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از

 1. طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه.
 2. تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیئت مدیره در این زمینه.
 3. انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیئت نصفیه

تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۶: پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیئت رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیسف یک یا دو نائب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره ی جلسه را بر عهده خواهند گرتف. چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضاء انتخاب می شوند.

تبصره ۱- اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان باشد (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد.)

تبصره ۲- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره ۳- هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخاب، مکلفند در پایان رأی گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره ۴- هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند، تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۷: چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره- چنانچه اعتراض یا اعتراض‌های رسیده وارد باشد، هیئت رئیسه و هیئت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب- هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۸: هیئت مدیره دارای ۷ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندید های واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت سه سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است.

ماده ۱۹: هیئت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیئت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورت جلسه‌ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۲۰: جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء (حداقل ۴ نفر) رسمیت می یابد. تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۳/۱ اعضای هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱- خدمات هیئت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۱: هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانک‌های کشور باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

ماده ۲۲: رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد.

تبصره- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء ریئس هیئت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند؛ با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیئت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۱- مادامی که اکثریت اعضای هیئت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی‌ماندن دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انتخابات هیئت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان با یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف مدت شش ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد بازرسان با یک سوم اعضاء موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.

ماده ۲۴: هیئت مدیره موظف است دست‌کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخابات مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره- هیئت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیئت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده ۲۵: سایر وظایف و اختیارات هیئت مدیره

 1. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی و عضویت)
 2. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
 3. دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی
 4. بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه‌دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
 5. تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی
 6. تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده)
 7. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین بررسی
 8. بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن
 9. همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا
 10. وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضایی، دستگاه‌های دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه
 11. اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی
 12. تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی
 13. تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی
 14. تشکیل کمیته‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته‌های حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته‌ها
 15. بنا بر نیاز انجمن در موارد ضروری و تخصصی اقدام نماید کارگروه تشکیل و هزینه آن را دریافت نماید.

ماده ۲۶: رئیس هیئت مدیر دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل می باشد:

 1. مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیئت مدیره به تشکیل مرتب جلسه
 2. اداره جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه
 3. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی جهت اجرا و پیگیری آن
 4. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به کار گمارده می‌شوند.
 5. امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اطفاء خزانه‌دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی
 6. انجام سایر مواردی که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره- قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده ۲۷: دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیئت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می توانند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ۲۸: وظایف و اختیارات دبیر

 1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی
 2. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی
 3. امضا اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه‌دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره
 4. تهیه و صدور ابلاغ دعوت نامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن
 5. تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه‌ها
 6. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی
 7. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی
 8. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی هیئت مدیره و بازرسان
 9. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوطه
 10. انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر در برابر هیئت مدیره مسئول هستند.

ماده ۲۹: وظایف و اختیارات خزانه دار

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

 1. امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی (دبیر) و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی
 2. اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌های انجمن صنفی
 3. رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تأیید و امضای صورت حساب های مربوط
 4. امضای صدور کارت عضویت به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا دبیر
 5. نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی
 6. ثبت کلیه دریافت‌ها و هزینه‌های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی
 7. پیش‌بینی بودجه و هزینه های یکساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

تبصره ۱- خزانه‌دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیئت مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲- خزانه دارر موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج- بازرس یا بازرسان، حدود و وظایف وظایف و اختیارات آنان

ماده ۳۰: بازرسان انجمن صنفی، متشکل از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیدهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنان، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده‌دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ۳۱: وظایف و اختیارات بازرسان

 1. نظارت بر کلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده
 2. رسیدگی نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی
 3. پیگیری و رسیدگی به شکایت اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد)
 4. رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی
 5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه
 6. شرکت در جلسات هیئت مدیره (در صورت لزوم)، بدون داشتن حق رای

تبصره- بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت و منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سال یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

فصل چهارم (سایر مقررات)

ماده ۳۲: کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسان باید دارای شرایط ذیل باشند:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایان
 2. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی
 4. نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری
 5. داشتن حسن شهرت
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر
 7. حداقل ۲۵ سال سن تمام
 8. حداقل تحصیلات دیپلم
 9. حداقل ۳ سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت
 10. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

تبصره ۱- کاندیداهای اولین دوره هیئت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند.

تبصره ۲- برای عضویت در هیئت مدیره افراد معرفی شده از سوی شخصیتهای حقوقی (شرکتها) بایستی مدیر عامل یا یکیاز اعضای هیئت مدیره آن شرکت باشند.

ماده ۳۳: در اجرای ماده …… آئین نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضاء، هر دوره حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

ماده ۳۴: در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیئت مدیره با یکدیگر یا هیئت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیئت داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هر یک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود سه یا پنج نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رأی هیئت داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدم می شود. هیئت داوری پس از صدور رأی خود، منحل می گردد.

ماده ۳۵:

مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک در دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی در محل انجمن یا خارج از آن در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۶: انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد:

 1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده
 2. گذشت ۶ ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن
 3. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره ۱- انحلال انجمن موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقد نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده منحل گردد مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیئت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید هیئت‌مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رأی مرجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیئت مدیره با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده‌دار خواهند داشت که در صورت عدم وجود هیئت تصفیه ای مرکب از سه یا پنج نفر از اعضای باسواد و با سابقه و مطلع کانون، با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد.

ماده ۳۷: چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیئت مدیره نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیئت مدیره اقدام نشده باشد؛ بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار می‌دهند. پس از اخطار بازرسان یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا ۶ ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذیربط اعلام نمایند.

ماده ۳۸: هیئت تصفیه مکلف است ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی از بدهی‌های انجمن را تهیه، دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمعی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند و در صورت عدم وجود به بهزیستی واگذار شود.

ماده ۳۹: هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامهف تابع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

ماده ۴۰: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده ۴۱: مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ۴ فصل و ۴۱ ماده و ۴۱ تبصره در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۱ با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۹۱ انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان اصفهان رسید.