اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

ممیزی اداره کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آغاز شد

ممیزی اداره کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آغاز شد.

در راستای انجام برنامه ممیزی نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی ممیزی اداره کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آغاز شد.

براساس مقررات ATM/ANS (مقررات ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی)، این ممیزی از ۲۸ تا ۳۰ خرداد ماه توسط ممیزان سازمان هواپیمایی کشوری از حوزه های مدیریت و ساختار سازمانی، آموزش، نیروی انسانی، سیستم مدیریت ایمنی، مدیریت جریان ترافیک، رویه ها و دستورالعمل ها انجام خواهد شد تا میزان انطباق ارایه خدمات در این اداره با استاندارها و ضوابط ارزیابی شود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.