اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری شد

خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری شد.

در حکمی از سوی کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، حسن خوشخو به سمت معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.

وی پیش از این سرپرستی معاونت هوانوردی و امور بین الملل را برعهده داشته است.

گفتنی است؛ حسن خوشخو در ابلاغی میثم شاکر آرانی را به عنوان جانشین خود در معاونت هوانوردی و امور بین الملل منصوب کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.