اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

کاپیتان محمدی بخش رئیس شورای عالی هواپیمایی کشوری شد

کاپیتان محمدی بخش رئیس شورای عالی هواپیمایی کشوری شد

کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان رئیس شورای عالی هواپیمایی کشوری انتخاب شد.

در اولین جلسه شورایعالی هواپیمایی کشوری در سال 1401، که با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد، در راستای اجرای ماده (1) آئین نامه شورایعالی هواپیمایی کشوری مصوب 19/7/1366 هیئت وزیران، کاپیتان محمد محمدی بخش به عنوان رئیس شورایعالی هواپیمایی کشوری انتخاب شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.