اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

برنامه ممیزی ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد

برنامه ممیزی ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد

در راستای برنامه جهانی ممیزی نظارت بر ایمنی (USOAP) ایکائو در حوزه ممیزی ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی، برنامه ممیزی این حوزه برای صدور گواهینامه عملیاتی مربوطه برای اولین بار درکشور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، این برنامه که با محوریت دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان برنامه ریزی و راهبری می شود تا پایان سال در مهم ترین واحدهای ارائه دهنده این خدمات اجرایی خواهد شد. براین اساس در هفته جاری ممیزی آغاز و در بخش های مختلف در حال انجام است.

لازم به ذکر است؛ ممیزی در کلیه حوزه های ارایه خدمات ناوبری هوایی اعم از مدیریت ترافیک هوایی، مخابرات هوانوردی و هواشناسی هوانوردی، جستجو و نجات، مدیریت اطلاعات هوانوردی و طراحی دستورالعمل های پروازی در ستاد مرکزی شرکت فرودگاه ها، مرکز کنترل فضای کشور و فرودگاه های سراسر کشور انجام خواهد شد.

هدف از این ممیزی ها کسب اطمینان از  وجود انطباق لازم بین استانداردها و خدمات در حال ارایه است تا در صورت لزوم تصمیمات و اقدامات لازم برای ارتقا کیفیت ارایه خدمات اتخاذ و اجرایی گردد. این ممیزی ها در بازه های مشخص برنامه ریزی شده با بازدید، مصاحبه، ارزیابی و تست توسط ممیزان دارای صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهدشد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.