اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

پروانه فعالیت 13 شرکت خدمات بار هوایی به مدت سه ماه تعلیق شد.

پروانه فعالیت شرکت های خدمات بار هوایی پاسارگاد ترابر امین، آسان رسان درخشش آرین کار، پرواز بران ترنم، پگاهان سیرفرشتگان، فرود ایمن بار اکسین، علمدار، گل بکسان، جهان یخچال بار، آناسیرشمس هاشمی، آریاگشت آدینه بجنورد، گروه علمدار سفیر بندر و لار پرواز سما  به مدت سه ماه تعلیق شد.

گفتنی است؛ شروع بکار مجدد شرکت های مذکور­ پس از پایان مدت اعلام شده منوط به رعایت کامل مفاد آئین نامه مذکور و صدور گواهی سازمان هواپیمایی کشوری است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.