اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

تعلیق مجوز فعالیت گلفام سفر و مهاجر پرواز پرستو

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق مجوز فعالیت شرکت های خدمات مسافرت هوایی گلفام سفر و مهاجر پرواز پرستو به مدت یک ماه خبر داد.

جعفریازرلو اظهارداشت: با توجه به نظارت های میدانی بعمل آمده از طریق  کنترل سایت فروش، نمایش و عرضه بلیت عتبات در بازه اربعین حسینی پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی گلفام سفر از تاریخ 08/06/1402 به دلیل نمایش و فروش بلیت شرکت هواپیمایی از طریق سایت فاقد مجوز فروش آنلاین به نشانی sepehr.golfamsafar.com ، به مدت یک ماه تعلیق می شود.

وی افزود: همچنین پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی مهاجر پرواز پرستو نیز به دلیل نمایش نرخ بلیت هواپیما (به دلار) در سایت mppsys.ir در مسیرهای عتبات و در بازه اربعین حسینی 1402 به مدت یک ماه تعلیق می شود

به گفته یازرلو، رفع تعلیق شرکت فوق از طریق اعلام رسمی این سازمان و صرفا پس از پایان مدت تعیین شده منوط به سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت کامل مفاد آئین نامه مذکور و عدم ارتکاب مجدد به تخلف آیین نامه ای  در آینده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.