اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

بررسی وضعیت پروازهای اربعین با حضور معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب و نمایندگان ایرلاین ها

بررسی وضعیت پروازهای اربعین با حضور معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب و نمایندگان ایرلاین ها

در جلسه ای با حضور عباس فرزادنیا معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب و معاونان بازرگانی شرکت های هواپیمایی وضعیت پروازهای اربعین 1402 مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از روند و نحوه فروش بلیت پروازهای اربعین توسط ایرلاین ها ارائه شد.

در این نشست معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب بر افزایش نظارت و کنترل فروش و عرضه بلیت پروازهای اربعین تاکید کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.