اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

پروانه فعالیت 11 دفتر خدمات مسافرت هوایی لغو شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، به استناد صورتجلسه مورخه 1402/5/1 کمیته نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و بر اساس آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی، پروانه فعالیت دفاتر ماروم پرواز، دلسا گشت جهانیان، قصر سفرماهان، سایوان سیر امین، امین، خورشید سیرخوزستان، دورتا دور دنیا، آپامای، گشت هفت آسمان، بهین برگ شهر راز و بال گستر پژواک لغو شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.