اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

لغو فعالیت 3 شرکت خدمات مسافرت هوایی توسط سازمان هواپیمایی کشوری

سازمان هواپیمایی کشوری پروانه فعالیت 3شرکت خدمات مسافرت هوایی الوا سیر ایرانیان، طلوع رویایی اهواز و دیدار گشت ترنم را به علت عدم رعایت مقررات آئین نامه ای لغو کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری، به استناد صورتجلسه مورخه 1402/3/7 کمیته نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و بر اساس آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی، پروانه فعالیت 3شرکت خدمات مسافرت هوایی، الوا سیر ایرانیان، طلوع رویایی اهواز و دیدار گشت ترنم در شهر تهران را لغو کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.