اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخطار سازمان هواپیمایی کشوری به سه شرکت خدمات مسافرت هوائی

سازمان هواپیمایی کشوری به علت گرانفروشی در مسیرهای داخلی به سه شرکت خدمات مسافرت هوائی آراء جهان نوین گستر اطلس، دلتابان، آبنوس گشت  اخطار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو اخطاریه عمومی صادره و با توجه به نظارت های میدانی بعمل آمده، نسبت به نرخ های مندرج در سایت های خدمات مسافرت هوائی آراء جهان نوین گستر اطلس به آدرس www.snapptrip.ir، شرکت خدمات مسافرت هوائی دلتابان به آدرس  www.3click.ir  و سایت شرکت خدمات مسافرت هوائی آبنوس گشت به آدرس WWW.Flytoday.ir، کنترل بلیت های صادره و مبالغ پرداختی توسط خریداران بلیت از طریق سایت های مذکور و همچنین نظر به عدم انطباق نرخ بلیت های فروخته شده با نرخ های اعلامی این سازمان به شرکت های هواپیمایی، اخطار داده شد.

در این اخطاریه آمده است، ضمن اصلاح نرخ های مندرج در سایت های مذکور جهت تطبیق با نرخ های ابلاغی این سازمان به شرکت های هواپیمایی، از هر گونه نمایش و فروش بلیت در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ اعلامی خودداری کنند.

همچنین در صورت عدم رعایت مراتب فوق ظرف 48 ساعت آینده، سازمان هواپیمایی کشوری در راستای انجام وظایف و اختیارات قانونی مندرج در قانون هواپیمایی کشوری و سایر مقررات موضوعه به منظور نظارت بر تمامی فعالیت های هواپیمایی کشوری جهت حفظ مصالح عمومی نسبت به اعمال مقررات مندرج در آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوائی، جهانگردی و زیارتی اقدام خواهد کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.