اخبار انجمن

اخبار انجمن

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مورخ 1401/01/28 به صورت مجازی و مراجعه به سامانه جامع برگزاری مجامع و انتخابات به نشانی www.elentekhab.ir
شروع جلسه از ساعت 9:00 لغایت 12:00

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.