صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و دفاتر خدمات زیارتی، جهانگردی و هوایی استان اصفهان در پاییز 1381 و به منظور اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی و براساس ضرورت و نياز اعضاء تشکیل گردیده است و با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد ، تا کنون  به فعالیت خویش ادامه داده است.

پس از تصویب اساسنامه و انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان فعالیت انجمن به صورت رسمی و قانونی آغاز گردید و تا کنون به لطف پروردگار متعال تا دور سوم ادامه یافته است و انجمن فعالیت خود را با  سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با مطالبات بخش خصوصی ادامه داده است.