تاریخچه انجمن

انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و دفاتر خدمات زیارتی ، جهانگردی و هوائی استان اصفهان از تاریخ 8/7/1381 تشکیل گردیده است و پس از تصويب اساسنامه، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفته است . اکنون پس از سه دوره انتخابات منظم و بدون وقفه اعضای هیئـت مدیره فعلی که اسامی آنان در زیر می آید در حال پیگیری اهداف و فعالیت های انجمن می باشند.

 

اعضاء هیئـت مدیره و بازرسان دور اول


دوره اول  از ابتدای پاییز 1381 با همکاری این دوستان  آغاز گردیده است.

1-    آقای مرتضی آراسته رییس انجمن

2-    آقای توکل آزادی نایب رییس

3-   آقای ابراهیم توکلی دبیر

4-  آقای  محمد علی خادم القرآنی خزانه دار

5-  آقای احمد رسایی عضو اصلی

6-   آقای مرتضی بخشیان و جواد راستی اعضاء علی البدل

7-   آقای حمید کریمی بازرس اصلی، آقای احمد رضا معتمدی بازرس علی البدل

 

اعضاء هیئـت مدیره و بازرسان دور دوم 


1-    آقای مرتضی آراسته رییس انجمن

2-    آقای کاووس مسعودی نایب رییس

3-  آقای ابراهیم توکلی عضو هیئـت مدیره و دبیر انجمن

4-   آقای مجتبی شکرچی زاده خزانه دار

5-  آقای حسن یوسفی نژاد عضو هیئـت مدیره

6-  آقای احمد رضا معتمدی عضو هیئـت مدیره

7-  آقای خداکرم فاتحی عضو هیئـت مدیر 

 

 

اعضاء هیئـت مدیره و بازرسان دور سوم


1-    آقای ابراهیم توکلی رییس هیئت مدیره

2-    آقای کاووس مسعودی نایب رییس

3-   آقای حمید نوربهشت دبیر

4-  آقای  محمد علی خادم القرآنی خزانه دار

5-  آقای احمدرضا معتمدی عضو اصلی

6-  آقای صادق اشجع عضو اصلی

7-  آقای حسن یوسفی نژاد عضو اصلی

8-   آقای حیدرعلی مدنی، آقای مصطفی فنایی، آقای سیدمحسن سیدفروتن اعضاء علی البدل

9-   آقای سیدموسی هاشمی، آقای سید تقی صهری، آقای محسن حاجی اسماعیلی بازرس اصلی، آقای حسن قربانی بازرس علی البدل

 

اعضاء هیئـت مدیره و بازرسان دور چهارم


1-    آقای ابراهیم توکلی رییس هیئت مدیره

2-    آقای کاووس مسعودی نایب رییس

3-   آقای حمید نوربهشت دبیر

4-  آقای  محسن حاجی اسماعیلی خزانه دار

5-  آقای سعید روانفر عضو اصلی

6-  آقای امیرمهدی جلوانی عضو اصلی

7-  آقای اسداله راد گودرزی عضو اصلی

8-   آقای محمدعلی خادم القرآنی، آقای محسن آزاد اعضاء علی البدل

9-   آقای سیدموسی هاشمی، خانم پروانه آزیدهاک بازرس اصلی، آقای سیدمحمد صهری بازرس علی البدل

 

اعضاء هیئـت مدیره و بازرسان دور پنجم


1-    آقای کاووس مسعودی رییس هیئت مدیره

2-    آقای سعید روانفر نایب رییس

3-   آقای سیدمحسن سیدفروتن دبیر

4-  آقای  محسن روناسی خزانه دار

5-  آقای حمید نوربهشت عضو اصلی

6-  آقای خشایار مومنی عضو اصلی

7-  آقای محمدعلی خادم القرآنی عضو اصلی

8-  آقای ابراهیم توکلی عضو اصلی

9-   آقای سیدمحسن سیدفروتن اعضاء علی البدل

10-   آقای سیدموسی هاشمی، آقای محمدمهدی صمدیه لباف بازرس اصلی، خانم الهام ایزدرضائی بازرس علی البدل