درباره ما

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی، جهانگردی و هوائی، که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، و نیز در راستای اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی،  انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی ، جهانگردی و هوائی استان اصفهان تشکیل می گردد .