اساسنامه

بسمه تعالی

 

 اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی،جهانگردی و زیارتی

 استان اصفهان

فصل یکم – کلیات

 

 

ماده 1 هدف :

         در اجرای ماده ی ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل می گردد .

ماده 2 نام ، حوزه ی فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی

نام – انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی ، جهانگردی و زیارتی استان اصفهان  که در این اساسنامه به اختصار انجمن « انجمن صنفی » نامیده می شود .

حوزه ی فعالیت – حوزه ی جغرافیایی استان اصفهان می باشد ، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است : اصفهان – خیابان مشتاق اول – خیابان ابوالحسن اصفهانی – نبش کوچه شماره 22 ( شهید زلالی ) مجتمع امین – طبقه سوم – واحد 5

تلفن : 32656470       تلفکس : 32656467

تبصره – هیئت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء – از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد – به طور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید .

ماده 3 وظایف اساسی و عام انجمن صنفی :

1-  کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن .

2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها .

3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزشی ، توسعه و گسترش فعالیتها.

4- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

5- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی ، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت .

6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزشی ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی موردنیاز ، همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار .

7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

8- دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه .

9- همکاری در جهت تأسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر .

10- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن .

11- خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

12- پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی .

13- همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده ی انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد .

14- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

15- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور .

16- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانها کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری .

ماده 4 وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

1- هدایت ، حمایت ، نظارت ، حسن انجام وظیفه و ملزم نمودن همه اعضای انجمن به رعایت قوانین و مقررات به منظور حفظ حیثیت شغلی اعضاء

2- همکاری و رایزنی با سازمانهای دولتی و غیردولتی و امور مرتبط با خدمات هوایی ، جهانگردی ، زیارتی

3- به کارگیری تمهیدات لازم برای حضور و عضویت در مجامع بین المللی و نمایشگاههای مرتبط و همچنین برگزاری آنها

4- فراهم نمودن امکانات و تأسیس مراکز آموزشی به منظور ارتقاء سطح دانش کارکنان صنف و به روز نگه داشتن اطلاعات شغلی آنان

5- تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به امور صنفی و تأسیس کتابخانه و انتشار خبرنامه و نشریه

فصل دوم

شرایط عضویت ، تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

 

ماده 5 شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقیقی ( کارفرمایان ) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن صنفی در آیند :

1- تابعیت ایران

2- شاغل در حرفه یا صنعت خدمات مسافرت هوایی ، جهانگردی و زیارتی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل مجوز معتبر از یکی از مراجع معتبر شامل سازمانهای هواپیمایی کشور و میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و یا حج و زیارت

3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب

تبصره 1 – کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن ، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود .

تبصره 2 – چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد ، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید . تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است .

تبصره 3 – در صورتی که هریک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده 6 موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی )

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن ( با تشخیص هیئت مدیره انجمن صنفی )

3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه

4- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضای کشور

5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوطه بیش از شش ماه

تبصره – در موارد بندهای 1و 2 و عضویت شخص موردنظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ، حق رأی نخواهد داشت .

ماده 7 منابع مالی انجمن صنفی :

الف – ورودیه برای هر عضو جدید مبلغ 000/500/2 ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد .

ب – حق عضویت به میزان 000/500/1 ریال در سال 91 و در سالهای بعد مطابق نظر مجمع عمومی تعیین می گردد که این مبلغ بایستی نهایتاً تا پایان شهریور هرسال پرداخت گردد .

ج – کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده

تبصره 1- قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون و رفاه اجتماعی

تبصره 2- انجمن صنفی باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی باشد .

ماده 8 – کلیه اعضاء باید حق عضویت خود را با توجه به ماده 7 ، مرتباً  به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند .

تبصره 1- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن برسد .

تبصره 2 – مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود ، قابل استرداد نیست .

تبصره 3 – هیئت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

ماده 9- چنانچه هریک از اعضاء در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود . چنانچه از تاریخ اخطار ، حداکثر ظرف یک ماه به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیئت مدیره ، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی ، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد .

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای موردنظر ، با هیئت مدیره خواهد بود .

 

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

 

ماده 10 ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیئت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 11- مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است ؛ از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی ، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1 – برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، هیئت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله ی روزنامه کثیر الانتشار محلی مورد تأیید مجمع عمومی عادی که در آن ، روز ، ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه به طور روشن قید شده باشد ؛ اقدام نماید . بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل و دستور جلسه به طور روشن قید شده باشد ؛ اقدام نماید . بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید 15 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

تبصره 2- دعوت مجامع عمومی به تصویب هیئت مدیره خواهد و در صورت استنکاف هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

تبصره 3- دعوت کنندگان مجامع عمومی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 15 روز پیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره 4 – اخذ رأی در جلسات عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره ، هیئت داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید ؛ به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .

تبصره 5 – هریک از اعضای مجمع عمومی می تواند فقط وکالت یکی دیگر از اعضاء را بر عهده گیرد .

ماده 12- مجمع عمومی عادی هرسال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت . در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم ، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید ؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضاء برگزار خواهد شد .

تبصره 1 – تصمیمات مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء به طور فوق العاده تشکیل می گردد . این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز ، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی .

2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .

3- دارای رهنمود و تصویب سیستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد .

5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیئت مدیره تأیید نشده باشد .

6- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند ( موضوع ماده 6 اساسنامه )

7- تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء .

8- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط

9 -  انتخاب و عزل انفرادی  دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی

10- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنففی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور

ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15 ، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم ، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه ی معتبر خواهد بود .

ماده 15 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیئت مدیره در این زمینه .

3- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیئت تصفیه

تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده 16 – پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره ،‌بلافاصله هیئت رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس ، یک یا دو نائب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره ی جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضاء انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از 20 عضو باشد . )

تبصره 2- برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره 3 – هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخاب ، مکلفند در پایان رأی گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هئیت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نحواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده 17 – چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات مکلف خواهن بود ، ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع  اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره – چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد ، هیئت رئیسه و هیئت نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

 

ب- هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 18 – هیئت مدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط ، با رأس کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت 3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است .

ماده 19 – هیئت مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس ، یک نائب رئیس ، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیئت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام  تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

ماده 20 – جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء ( حداقل 4 نفر ) رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت ، بنا به دعوت رئیس ، نائب رئیس یا 3/1 اعضای هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1 – خدمات هیئت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 21- هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن ، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی ( رئیس ، دبیر و خزانه دار ) ، در بانک یا بانک های کشور باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید .

ماده 22- رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد .

تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند ؛‌با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .

ماده 23- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیئت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیئت مدیره ، سمت خود را حفظ نموده باشند ، انتخابات تکمیلی برای باقیمانه دوره برگزار می گردد .

تبصره 2- در صورت استعفا ، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، انتخابات هیئت مدیره باید ، تجدید گردد . در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . به هر حال چنانچه ظرف مدت 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ؛ بازرسان یا یک سوم اعضاء موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برساند .

ماده 24-  هیئت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی ، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد .

تبصره – هیئت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیئت مدیره جدید ، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .

ماده 25 – سایر وظایف و اختیارات هیئت مدیره

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی ( دفاتر مالی و عضویت )

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی

3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی

4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی ( در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده )

7- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین

8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن

9- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ، حقوقی ، قضائی ، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی

12-تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی

13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار ونظایر آن با رعایت مقررات قانونی

14 – تشکیل کمیته های مختلف ( در صورت لزوم ) از قبیل کمیته های حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ، کمیته امور حقوقی ، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

15 – بنا بر نیاز انجمن در موارد ضروری و تخصصی اقدام نماید کارگروه تشکیل و هزینه آن را دریافت نماید .

ماده 26 – رئیس هیئت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل می باشد :

1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیئت مدیره به تشکیل مرتب جلسه

2- اداره جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی جهت اجرا و پیگیری آن

4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به کار گمارده می شوند .

5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی

6- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد .

تبصره – قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد ، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود .

ماده 27-دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیئت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و میتوانند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره ، به کار گمارده می شوند.

ماده 28- وظایف و اختیارات دبیر :

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی .

2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی

3- امضاء اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیئت مدیره

4- تهیه و صدور ابلاغ دعوتنامه ها و امضاء کارتهای عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن

5- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزار تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها

6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی

7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی

8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هئیت مدیره و بازرسان

9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوطه

10- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

تبصره –کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیئت مدیره مسئول هستند .

ماده 29 – وظایف و اختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی ( دبیر ) و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی

2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی

3- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط

4- امضاء صدور کارت عضویت اعضاء به اتفاق رئیس  هیئت مدیره یا دبیر

5- نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی

6- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی .

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن صنفی  را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیئت مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد .

تبصره 2 – خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

ج)بازرس یا بازرسان ،حدود وظایف واختیارات آنان

 

ماده 30 – بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از 2 نفر بازرس اصلی 1 نفر بازرس علی البدل که با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .

تبصره –در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سبل عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود .

ماده 31 وظایف و اختیارات بازرسان

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی

3- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیئت مدیره یا مجمع عمومی ( حسب مورد )

4- رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه

6- شرکت در جلسات هیئت مدیره ( در صورت لزوم ) ، بدون داشتن حق رأی

تبصره – بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند . همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده 32- کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره ، هیئت داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی

4- نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری

5- داشتن حسن شهرت

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر

7- حداقل 25 سال سن تمام

8 – حداقل تحصیلات دیپلم

9- حداقل 3 سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط ، منتهی به زمان کاندیداتوری  و ادامه عضویت

10- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

تبصره1 – کاندیداهای اولین دوره هیئت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند .

تبصره 2- برای عضویت در هیئت مدیره افراد معرفی شده از سوی شخصیتهای حقوقی ( شرکتها) بایستی مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن شرکت باشد .

ماده 33- در اجرای ماده ........آئین نامه انجمنهای صنفی و کانون های مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 34 – در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیئت مدیره با یکدیگر یا هیئت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیئت داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید . در صورت عدم پذیرش رأی هیئت داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیئت داوری پس از صدور رأی خود ، منحل می گردد .

ماده 35- مسئولان انجمن صنفی ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده

2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن

3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره 1- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده نخواهد بود .

تبصره 2 – چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیئت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیئت مدیره با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت که در صورت عدم وجود ، هیئت تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون ، با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیی تشکیل گردد .

ماده 37 – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیئت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیئت مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان ، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند .

ماده 38 –هیئت تصفیه مکلف است ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده ،‌لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه ، دارائی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند و در صورت عدم وجود به ..................................واگذار شود .

ماده 39 – هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد .

ماده 40 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسناه در 4 فصل و 41 ماده و 41 تبصره در تاریخ30/01/1391 با اکثریت آراء به تصویب مجمع فوق العاده مورخ 30/01/91  انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی،جهانگردی و زیارتی استان اصفهان رسید.