فرم متقاضی کار در دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت

هوایی، جهانگردی و زیارتی

    اینجانب صحت اطلاعات وارد شده را تایید نموده و با اطلاع از دسترسی مشخصات درج شده از جمله آدرس و شماره تماس به دفاتر مسافرتی جهت تسهیل در ارتباطات شغلی و کاریابی، مسئولیت تبعات احتمالی را می پذیرم ؛ بنابراین از جهت بهره برداری و امکانات فراهم شده هیچگونه مسئولیتی متوجه انجمن صنفی نخواهد بود.